Abdir Abdirahman 
Trener Høvik SU og G2002 Høvik
Mail: Abdir@hotmail.com
Telefon: 99437314

Tawab Rohin
Telefon: 99447656

Olef Birkland 
Trener Høvik SU og G2002 Høvik
Mail: olafg.birkeland@gmail.com
Telefon: 98412842

Christian Varmann 
Mail:christian.varmann@hotmail.com
Telefon: 98468186

Jawad Rohin
Ansvarlig Høvik SU
Mail: jawad-rohin@hotmail.com
Telefon: 91381551 

Jostein Kvadsheim Loen 
Telefon: 48109320

Sohaib(Baba) 
Telefon: 45792650